2015 New Phase of the National Basketball Training List Announced Yao Ming as Advisor Da Zhi as Teaching Assistant

2015 New Phase of the National Basketball Training List Announced Yao Ming as Advisor Da Zhi as Teaching Assistant
Minnan News on February 12 CBA playoffs are still in full swing, yesterday, the Chinese Basketball Association announced the first batch of 14 national team training list.This training list is dominated by players who have not entered the playoffs, and Wang Zhelin and Zhao Tailong from the Fujian team are well-known on the list.Compared with the list of players, the list of officials and coaches is more star-studded. The team consultants are Jiang Xingquan and Yao Ming. Wang Zhizhi returns to the men’s basketball team for the first time as an assistant coach. Xinjiang coach Cui Wanjun will serve as the Olympic coach and assistant coach of the national team.List of National Basketball Training:   Li Rongpei (Tianjin), Su Ran, Ding Yanyuhang, Tao Hanlin (Shandong), Wu Qian (Zhejiang), Yi Li (Jiangsu), Han Shuo, Zou Yuchen (August 1), Wang Zhelin, Zhao Tailong (Fujian),Xirelijiang, Kolanbak Makan, Zhou Qi, Liu Wei (Xinjiang)